shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

עולים לגובה

כחברת מועצה, החברה בועדת המשנה לתכנון ובניה הצטרפתי לקורס הנבחרים של מנהל התכנון. המלמד מהם תפקידי הועדה המקומית, דילמות אתיות, הבנת תכניות, תהליכי רישוי הביטים כלכלים ומדיניות התכנון.

כשדיברנו על מדיניות התכנון חשבנו ואני מתכוונת לרבים מהנבחרים, שאנחנו מבינים פחות או יותר שהמדינה התעוררה קצת מאוחר ופועלת באמצעות הותמ״ל הועדות לתכנון ובניה אשר עוקפות את הועדות המחוזיות והארציות ובאמצעותן נעשית בניה מסיבית בכל רחבי הארץ. אז חשבנו, והתברר לנו שאנחנו רחוקים רחוקים מאוד.

התוכנית האסטרטגית מדברת על יעד של 2.6 מיליון יחידות דיור (החלטת ממשלה 2457) והכוונה של מנהל התכנון היא להגיע ל-2040 עם צרכי דיור של 1.5 מיליון יחידות כדי שלילדים שלנו יהיה איפה לגור אז להבנתי אפשר להגיד שלום לצמודי קרקע ולהתחיל לעלות במעלית…

133 views

Recent Posts

See All