shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

זכות הציבור לדעת 1

זכות הציבור לדעת ?

מערכת התכנון הינה מערכת שלטונית חשובה שבה מתקבלות החלטות בעלות השלכות ציבוריות מרחיקות לכת בתחום הכלכלי, החברתי והפוליטי. ועדות התכנון בכל רשות מקומית הם בעלות פוטנציאל נרחב למצבים של שחיתות שלטונית. בוועדות התכנון קיים שילוב של אלמנטים שונים אשר החיבור שלהם יחד, מאפשר ולעיתים אף "מעודד" מעשים של שחיתות: סמכותן של הועדות לקבל החלטות בעלות משמעות כלכלית גדולה, מעורבות של בעלי אינטרסים וכוח השפעה, חוסר שקיפות מספקת, העדר מידע בדבר האינטרסים והזיקות של חברי הועדה ונושאי המשרה בה,(סוגיית החשש לניגודי עניינים היא זו שצריכה לפתוח כל ישיבה ,כך שאף נבחר ציבור או דרג מקצועי לא יוכל לטעון ,לא ידעתי , לא הבנתי) סרבול ההליך ועודף בירוקרטיה, מעורבותם של "מתווכים" למיניהם, וכיו"ב. לא מזמן ממש, פורסם דו"ח מבקר המדינה בנוגע לשלטון המקומי, ובו התייחסות לועדות תכנון ובניה. הדוח כלל ביקורת חמורה על התנהלות הועדות, החל מחוסר שקיפות ועד למתן היתרי בניה שלא כדין, הימנעות מנקיטת צעדי אכיפה נגד עברייני בנייה ועד ניסיון של הועדה עצמה להכשיר עבירות בניה

ההצעה לסדר שכתבתי יחד עם חברי לאופוזיציה ברשויות בישראל ,נכתבה לאחר שיחות רבות ןלאחר שנתיים בתפקיד ומביאה איזונים ובלמים, שקיפות ושיתוף ציבור בהליכי התכנון והבניה.


אני מקווה שחברי המועצה בשוהם ובארץ יצביעו בעד ההצעה החשובה לכולנו

וימנעו מהתחשבנות הקשורה ליחסי קואלציה ואופוזיציה על חשבון המנהל התקין השקיפות והבקרה שחשובים לכולנו !!!461 views